Algemene voorwaarden

1.Begrippen

1.1 SD Repair hierna te benoemen als: ” SD Repair” repareert kapotte smartphones en tablets, verkoopt refurbished toestellen en accessoires.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder SD Repair mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Klant” verstaan: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van SD Repair.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: de door SD Repair uitgevoerde werkzaamheden zoals maar niet uitsluitend het repareren van Producten en het afhalen of bezorgen van deze Producten.
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Producten verstaan: door Klanten ter reparatie afgegeven apparatuur zoals maar niet uitsluitend smartphones en tablets.
1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder Originele onderdelen verstaan: zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen gehaald uit originele apparatuur.
1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: www.sdrepair.nl
1.8 In deze algemene voorwaarden wordt onder Forza Refurbished verstaan: Forza Refurbished B.V., leverancier van refurbished smartphones en tablets.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten van SD Repair.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met SD Repair overeen zijn gekomen.

Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van SD Repair door de Klant wordt geaccepteerd.
3.2 Indien er door omstandigheden onbekend ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst meerwerk verricht dient te worden, is SD Repair gerechtigd deze kosten aan de Klant in rekening te brengen. De klant kan indien deze bezwaar heeft, de nog niet uitgevoerde werkzaamheden annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van SD Repair aan hun Product te vergoeden.
3.3 Indien een Klant de Opdracht wenst te annuleren, kan dit alleen voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.

Uitvoering van Diensten
4.1 Bij afgifte van het Product vraagt SD Repair om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om SD Repair gebruik te laten maken van deze code om functies te testen. Indien deze toegangscode niet verleend wordt, kunnen wij onze kwaliteit niet garanderen.
4.2 SD Repair heeft het recht het Product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
4.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan SD Repair.
4.4 SD Repair probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van Originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
4.5 SD Repair heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Diensten.
4.6 SD Repair probeert reparaties binnen een uur uit te voeren. Indien dit niet haalbaar is zal de Klant hiervan op de hoogte gesteld worden.
4.7 Indien het Product niet binnen een week wordt opgehaald wordt de Klant hier op tweemaal geattendeerd. Als het Product na zes (6) weken nog niet is opgehaald gaat het eigendom over op SD Repair.

Garantie, kosten en betaling
5.1 Na reparatie door SD Repair heeft de klant zes (6) maanden garantie op het gerepareerde Product en de bij reparatie gemonteerde onderdelen. Deze garantie geldt niet voor barsten in het glas of lcd, valschade of waterschade.
5.2 Hoewel SD Repair gebruik maakt van Originele onderdelen, kan SD Repair niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het Product geldig blijft.
5.3 Indien het SD Repair niet lukt om het Product te repareren hoeft de Klant hier niet voor te betalen.
5.4 De kosten voor reparatie zijn de kosten zoals weergegeven op de Website van SD Repair.
5.5 Deze kosten dienen door Klanten in de winkel direct te worden voldaan bij het ophalen van het Product. Zakelijke Klanten kunnen betalen op rekening.
5.6 Telefoons die door fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie is SD Repair niet aansprakelijk voor de waterdichtheid van een toestel.
5.7 Op alle verkochte refurbished toestellen zit 24 maanden garantie. De garantie wordt verleend door diverse leveranciers en is SD Repair niet voor aansprakelijk.

Aansprakelijkheid
6.1 SD Repair heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de Klant. SD Repair kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
6.2 Indien SD Repair toch aansprakelijk wordt gehouden, zal SD Repair uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Diensten en deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het Product.
6.3 Alle aanspraken van de Klant wegens het tekortschieten aan de zijde van SD Repair vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SD Repair binnen een termijn van veertien (14) dagen, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
6.4 SD Repair is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.
6.5 SD Repair is niet aansprakelijk voor schade aan Producten ontstaan door een overmachtssituatie waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.
6.6 SD Repair zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen de in artikel 6.4 genoemde schade. SD Repair zal de van de verzekering ontvangen schadevergoeding pro rato ter vergoeding uitkeren aan de Klant.
6.7 In geval van totaal verlies van een Product wordt de dagwaarde van dit Product gehanteerd er wordt op dezelfde wijze als in artikel 6.6 vergoed tot een maximum van 250 Euro. In geen geval is SD Repair gehouden het Product in zijn geheel te vervangen.

Identiteit
7.1 SD Repair in de KvK geregistreerd onder nummer 62777181. SD Repair draagt het volgende BTW-identificatienummer NL217247325B01. Verder is SD Repair statutair gevestigd aan de Teoepadweg 4A , (5301KA) te Zaltbommel, hetgeen eveneens het bezoekadres van SD Repair is.
7.2 SD Repair is per e-mail te bereiken via info@sdrepair.nl

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op de rechtsverhouding tussen SD Repair en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die tussen SD Repair en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van SD Repair.

l$w&ArePznsHfztat7xlWA1y4BUVfP^cl$w&ArePznsHfztat7xlWA1y4BUVfP^c